POLÍTICA DE PRIVACIDADE DO SITIO WEB

 

www.xiscofeijoo.gal

 

POLÍTICA DE PRIVACIDADE E PROTECCIÓN DE DATOS

 

Respectando o establecido no lexislación vixente, Xisco Feijoó (en adiante, tamén Sitio Web) comprometese a adoptar as medidas técnicas e organizativas necesarias, segundo o nivel de seguridade adecuado ao risco dos datos recollidos.

 

            Leis que incorpora esta política de privacidade

 

Esta política de privacidade está adaptada á normativa española e europea vixente na materia de protección de datos persoais en internet. En concreto, a mesma respecta as seguintes normas:

 

O Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril do 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ó tratamento da datos persoais e á libre circulación destes datos (RGPD).

 

A Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais (LOPD-GDD).

 

O Real Decreto 1720/2007, do 21 de decembro, polo que se aproba o Regulamento de desenrolo da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal (RDLOPD).

 

A Ley 34/2002. do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico (LSSI-CE).

 

 

           Identidade do responsable do tratamento dos datos persoais

 

O responsable do tratamento dos datos persoais recollidos en Xisco Feijoó é: Francisco Javier Feijoó Álvarez, con NIF: 36123944-Y (en adiante, Responsable do Tratamento). Os seus datos de contacto son os seguintes:

 

 Dirección:

 Rúa Cruz Verde, nº6

 36203 Vigo (ES)

 Teléfono de contacto: +34609790931

 Email de contacto: contacto@xiscofeijoo.gal

 

 

            Rexistro de Datos de Carácter Persoal

 

O cumprimento do establecido no RGPD e a LOPD-GDD, informámolo de que os datos persoais recadados por Xisco Feijoó mediante os formularios estendidos nas súas páxinas quedarán incorporados e serán tratados nos nosos ficheiros co fin de poder facilitar, axilizar e cumprir os compromisos establecidos entre Xisco Feijoó e o Usuario ou o mantemento da relación que se estableza nos formularios que este encha, ou para atender unha solicitude ou consulta do mesmo. Asi mesmo, de conformidade co previsto no RGPD e a LOPD-GDD, salvo que sexa de aplicación a excepción prevista no artigo 30.5 do RGPD, mantense un rexistro de actividades de tratamento específicas, segundo as súas finalidades, as actividades de tratamento levados a cabo e as demais circunstancias establecidas no RGPD.

 

 

            Principios aplicables ó tratamento dos datos persoais

 

O tratamento dos datos persoais do Usuario someteranse ós seguintes principios recollidos no artigo 5 da RGPD e no artigo 4 e seguintes da Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais:

 

- Principios de licitude, lealdade e transparencia: requirirase en todo momento o consentimento do Usuario previa información completamente transparente dos fins para os cales se recollen os datos persoais.

 

- Principios de limitación da finalidade: os datos persoais serán recollidos cos fins determinados, explícitos e lexítimos.

 

- Principio de minimización de datos: os datos persoais recollidos serán unicamente os estritamente necesarios en relación cos fins para os que son tratados.

 

- Principio de exactitude: os datos persoais deben ser exactos e estar sempre actualizados.

 

- Principio de limitación e confidencialidade: os datos persoais serán tratados de maneira que se garanta a súa seguridade e confidencialidade.

 

- Principio de responsabilidade proactiva: o Responsable do tratamento será responsable de asegurar que os principios anteriores se cumpren.

 

 

            Categorías de datos persoais

 

As categorías de datos que se tratan en Xisco Feijoó son unicamente datos identificativos. En ningún caso, trataranse categorías especiais de datos persoais no sentido do artigo 9 do RGPD.

 

 

            Base legal para o tratamento dos datos persoais

 

A base legal para o tratamento dos datos persoais é o consentimento. Xisco Feijjoó comprometese a recadar o consentimento expreso e verificable do Usuario para o tratamento dos seus datos persoais para un ou varios fins específicos.

 

O Usuario terá dereito a retirar o seu consentimento en calquera momento. Será tan fácil retirar o consentimento como dalo. Como regra xeral, a retirada do consentimento non condicionará o uso do Sitio Web.

 

Nas ocasión nas que o Usuario deba ou poida facilitar os datos a tavés de formularios para realizar consultas, solicitar información ou por motivos relacionados co contido do Sitio Web, informaráselle en caso de que a cumprimentación dalgún deles sexa obrigatoria debido a que os mesmos sexan imprescindibles para o correcto desenrolo da operación realizada.

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------

 

 

            Períodos de retención dos datos persoais

 

Os datos persoais só serán retidos durante o tempo mínimo necesario para os fins do seu tratamento e, en todo caso, unicamente durante o seguinte prazo: 2 anos, ou ata que o Usuario solicite a súa suspensión.

 

No momento no que se obteñan os datos persoais, informarase ó Usuario acerca do prazo durante o cal se conservarán os datos persoais ou, cando eso non sexa posible, os criterios empregados para determinar este prazo.

 

 

            Destinatarios dos datos persoais

 

Os datos persoais do Usuario non serán compartidos con terceiros.

 

En calquera caso, no momento no que se obteñan os datos persoais, informaráselle ó Usuario acerca dos destinatarios ou as categorías de destinatarios dos datos persoais.

 

 

            Datos persoais de menores de idade

 

Respectando o establecido nos artigos 8 do RGPD e 7 da Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais, só os maiores de 14 anos poderán outorgar o seu consentimento para o tratamento dos seus datos persoais de forma licita po Xisco Fiejoó. Se se trata dun menos de 14 anos, será necesario o consentimento dos pais ou titores para o tratamento, e este só se considerará licito na medida que os mesmos o autorizan.

 

 

            Secreto e seguridade dos datos persoais

 

Xisco Feijoó comprometese a adoptar as medias técnicas e organizativas necesarias, segundo o nivel de seguridade adecuado ó rexistro dos datos recollidos, de fora que se garanta a seguridade dos datos de carácter persoal e se evite a destrución, perdida ou alteración accidental ou ilícita de datos persoais transmitidos, conservados ou tratados doutra forma, ou a comunicación ou acceso non autorizados a ditos datos.

 

O Sitio Web conta con un certificado SSL (Secure Socket Layer), que asegura que os datos persoais transmitise de forma segura e confidencial, ó ser a transmisión dos datos entre servidos e o Usuario, e en retroalimentación, totalmente cifrada ou encriptada.

 

Sen embargo, debido a que Xisco Feijoó non pode garantir a inexpugnabilidade de internet nin a ausencia total de hackers ou outros que accedan de modo fraudulento ós datos persoais, o Responsable do tratamento comprometese a comunicar ó Usuario sen dilación indebida cando ocorra unha violación da seguridade dos datos persoais que sexa probable que entrañe un alto risco para os dereitos e liberdades das persoas físicas. Seguindo co establecido no artigo 4 do RGPD, entendese por violación da seguridade dos datos persoais toda violación da seguridade que ocasione a destrución, perdida ou alteración accidental ou ilícita da datos persoais transmitidos, conservados ou tratados doutra forma, ou a comunicación ou acceso non autorizados a ditos datos.

 

Os datos persoais serán tratados como confidenciais polo Responsable do tratamento, quen se compromete a informar de e a garantir por medio dunha obriga legal ou contractual que dita confidencialidade sexa respectada polos empregados, asociados, e toda persoa á cak lle faga accesible a información.

 

 

            Dereitos derivados do tratamento dos datos persoais

 

O Usuario ten sobre Xisco Feijoó e poderá, por tanto, exercer fronte ó Responsable do tratamento os seguintes dereitos recoñecidos no RGPD e na Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais:

 

- Dereito de acceso: É o dereito do Usuario a obter confirmación de si Xisco Feijoó está tratando ou non os seus datos persoais e, en caso afirmativo, obter información sobre os seus datos concretos de carácter persoal e de tratamento que Xisco Feijoó teña realizado ou realice, asi como, entre outra, da información dispoñible sobre a orixe de ditos datos e os destinatarios das comunicacións realizadas ou previstas dos mesmos.

 

- Dereito de rectificación: É o dereito do Usuario a que se modifiquen os seus datos persoais que resulten ser inexactos ou, tendo en conta os fins do tratamento, incompletos.

Dereito de supresión ("o dereito ó esquecemento"): É o dereito do Usuario, sempre que a lexislación vixente non estableza o contrario, a obter a supresión dos seus datos persoais cando estes xa non sexan necesarios para os fins para os que foron recollidos ou tratados; o Usuario teña retirado o seu consentimento ó tratamento e este non conte con base legal; o Usuario se opoña ó tratamento e non exista outro motivo lexítimo para continuar co mesmo; os datos persoais foran tratados ilicitamente; os datos persoais deban suprimirse en cumprimento dunha obriga legal; ou os datos persoais foran obtidos produto dunha oferta directa de servizos da sociedade da información a un menos de 14 anos. Ademais de suprimir os datos, o Responsable do tratamento, tendo en conta a tecnoloxía dispoñible e a custe da súa aplicación, deberá adoptar medidas razoables para informar ós responsables que estean tratando os datos persoais da solicitude do interesado de supresión de calquera enlace a estes datos persoais.

 

- Dereito a limitación do tratamento: É o dereito do Usuario a limitar o tratamento dos seus datos persoais. O Usuario ten dereito a obter a limitación do tratamento cando impugne a exactitude dos seus datos persoais; o tratamento sexa ilícito; o Responsable do tratamento xa non necesito os datos persoais, pero o Usuario o necesite facer reclamación; e cando o Usuario se opoña o tratamento.

 

- Dereito de oposición: É o dereito do Usuario que non se leve a cabo o tratamento dos seus datos de carácter persoal ou se cese o tratamento dos mesmos por parte de Xisco Feijoó.

 

- Dereito a non ser obxecto dunha decisión baseada unicamente no tratamento automatizado, incluída a elaboración de perfís: É o dereito do Usuario a non ser obxecto dunha decisión individualizada baseada unicamente no tratamento automatizado dos seus datos persoais, incluída a elaboración de perfís, existente salvo que a lexislación vixente estableza o contrario.

 

Asi pois, o Usuario poderá exercer os seus dereitos mediante comunicación escrita dirixida ó Responsable do tratamento cá referencia "RGPD-www.xiscofeijoo.gal", especificando:

 

- Nome e apelidos do Usuario e copia do DNI. Nos casos en que se admita a representación, será tamén necesaria a identificación polo mesmo medio da persoa que representa ó Usuario, así como o documento acreditativo da representación. A fotocopia do DNI poderá ser sustituida, por calquera outro medio válido en deito que acredite a identidade.

 

- Petición cos motivos específicos da solicitude ou información á que se quere acceder.

 

- Domicilio a efectos de notificación.

 

- Data e firma do solicitante.

 

- Todo documento que acredite a petición que formula.

 

Esta solicitude e todo outro documento adxunto poderá enviarse á seguinte dirección e/ou correo electrónico:

 

Dirección postal:

Rúa Curz Verde, 6

36203 Vigo (ES)

Correo electrónico: chisquinho.fj@gomail.com

 

 

            Enlaces a sitios web de terceiros

 

O Sitio Web pode incluír hipervínculos ou enlaces que permiten acceder a páxinas web de terceiros distintos de Xisco Feijoó, e que polo tanto non son operados por Xisco Feijoó. Os titulares de ditos sitios web disporán das súas propias políticas de protección de datos, sendo eles mesmos, en cada caso, responsables dos seus propios ficheiros e das súas propias prácticas de privacidade.

Politica de privacidade

Aviso Legal

Copyright © 2021 Tódolos dereitos reservados por Xisco Feijoó