Obxecto e aceptación

 

O presente aviso legar regula o emprego do sitio web ww.xiscofeijoo.gal (en adiante, A WEB), da que é titular Francisco Javier Feijoó Álvarez (en adiante, O PROPIETARIO DA WEB).

 

A navegación polo sitio web de O PROPIETARIO DA WEB atribue a condición de USUARIO do mesmo e implica a aceptación plena sen reservas de todas e cada unha das disposicións incluidas neste Aviso Legal, que poden sufrir modificacións.

 

O USUARIO obrigase a facer un emprego correcto do sitio web de conformidade coas leis, a boa fé, o orde público, os usos do tráfico e o presente Aviso Legal. O USUARIO responderá fronte a O PROPIETARIO DA WEB ou fronte a terceiros, de calquera dano e prexuízos que puideran causarse como consecuencia do incumprimento de dita obriga.

 

 

             Identifación e comunicacións

 

O PROPIETARIO DA WEB, en cumprimento da Lei 34/2002, do 11 de Xullo, de servizos da sociedade da información e de comercio electrónico, infórmalle de que:

 

 A súa denominación é: Francisco Javier Feijoó Álvarez

 

Con nº de documento de identificador:

 

F-36123944-Y

 

Con domicilio social en: Rúa Cruz Verde, 6, 36202 VIGO

 

Con email: conntacto@xiscofeijoo.gal

 

 

             Condicións de acceso e emprego

 

 O sitio web e os seus servizos son de acceso libre e gratuíto, non obstante, O PROPIETARIO DA WEB condiciona o emprego de algúns dos servizos ofrecidos na súa web á previa cumprimentación do correspondente formulario.

 

O USUARIO comprometese expresamente a facer un uso adecuado dos contidos e servizos de O PROPIETARIO DA WEB e a non empregalos para, entre outros:

 

Difundir contidos, delitivos, violentos, pornográficos, racistas, xenófobos, ofensivos, de apoloxía do terrorismo ou, en xeral, contrarios á lei ou ao orde público.

 

Introducir na rede virus informáticos ou realizar actuacións susceptibles de alterar, escarallar, interromper ou xerar erros ou danos nos documentos electrónicos, datos ou sistemas físicos e lóxicos de O PROPIETARIO DA WEB ou de terceiras persoas; así como obstaculizar o acceso do outros usuarios ao sitio web e aos seus servizos mediante o consumo masivo dos recursos informáticos a través dos cales O PROPIETARIO DA WEB presta os seus servizos.

 

Intentar acceder as contas de correo electrónico do outros usuarios ou a áreas restrinxidas dos sistemas informáticos de O PROPIETARIO DA WEB ou de terceiros e, no seu caso, extraer información.

 

Vulnerar os dereitos de propiedade intelectual ou industrial, así como violar a confidencialidade da información de O PROPIETARIO DA WEB ou de terceiros.

 

 Suplantar a identidade de outros usuarios, das administracións públicas ou de terceiros.

 

Reproducir, copiar, distribuír, por a disposición ou de calquera outra forma de comunicar publicamente, transformar ou modificar os contidos, a menos que se conte coa autorización do titular dos correspondentes dereitos ou elo resulte legalmente permitido.

 

Recadar datos con finalidade publicitaria e de remitir publicidade de calquera clase e comunicacións con fins de venta ou outras de natureza comercial sen que medie a súa previa solicitude ou consentimento,

 

 

             Propiedade intelectual e industrial

 

 Tódolos contidos do sitio web, como textos, fotografías, música, gráficos, imaxes, iconas, tecnoloxía, software, así como o seu deseño gráfico e código fonte, constitúen unha obra onde a propiedade pertence a O PROPIETARIO DA WEB, sen que poidan en tenderse cedidos ao USUARIO ningún dos dereitos de explotación sobre os mesmos máis alá do estritamente necesario para o correcto uso da web.

 

 En definitiva, os USUARIOS que accedan a este sitio web poden visualizar os contidos e efectuar, no seu caso, copias privadas autorizadas sempre que os elementos reproducidos non sexan cedidos posteriormente a terceiros, nin se instalen a servidores conectados a redes, nin sexan obxectos de ningún tipo de explotación.

 

 Asi mesmo, todas as marcas, nomes comerciais ou signos distintivos de calquera clase que aparezan no sitio web son propiedade do O PROPIETARIO DA WEB, sen que poida entenderse que o uso ou acceso ao mesmo atribúa ao USUARIO dereito algún sobre os mesmos.

 

 A distribución, modificación, cesión ou comunicación pública dos contidos e calquera outro acto que non fora expresamente autorizados polo tituar dos dereitos de explotación quedan prohibidos.

 

 

             Enlaces

 

 O establecemento dun hiperenlace non implica en ningún caso a existencia de relacións entre O PROPIETARIO DA WEB e o propietario do sitio web na que se estableza, nin a aceptación e aprobación por parte de O PROPIETARIO DA WEB dos seus contidos ou servizos. Aquelas persoas que se propoñan establecer un hiperenlace previamente deberán solicitar autorización por escrito a O PROPIETARIO DA WEB. En todo caso, o hiperenlace unicamente permitirá o acceso á homepage ou páxina de inicio do noso sitio web, asi mesmo deberán absterse de realizar manifestacións ou indicacións falsas, inexactas ou incorrectas sobre O PROPIETARIO DA WEB, ou incluír contidos ilícitos, contrarios as boas costumes e ao orde público.

 

Non se establecerán Deep-links coa WEB nin dos seus servizos, nin se creará un broswer ou un border enviroment sobre as mesas.

 

O PROPIETARIO DA WEB non se responsabiliza do uso que cada usuario lle dea aos materiais postos a disposición neste sitio web non das actuacións que realice en base aos mesmos.

 

 

          Exclusión de garantias de responsabilidade

 

 O contido do presente sitio web e de carácter xeral e ten unha finalidade meramente informativa, sen que se garanta plenamente o acceso a tódolos contidos, nin a súa exhaustividade, corrección, vixencia ou actualidade, nin a súa idoneidade ou utilidade para un obxectivo específico.

 

 O PROPIETARIO DA WEB exclúe, ata onde permite o ordenamento xurídico, calquera responsabilidade polos danos e prexuízos de toda natureza derivados de:

 

 A imposibilidade de acceso ao sitio web ou a falta de veracidade, exactitude, exhaustuvidade e/ou actualidade dos contidos, así como a existencia de vicios e defectos de toda clase dos contidos transmitidos, difundidos, almacenados, postos a disposición aos que se acceda a través do sitio web ou dos servizos que se ofrezan.

 

A presencia de virus ou de outros elementos nos contidos que poidan producir alteracións nos sistemas informáticos, documentos electrónicos ou datos dos usuarios.

 

O incumprimento das leis, a boa fé, a orde pública, os usos do tráfico e o presente aviso legal como consecuencia do uso incorrecto do sitio web. En particular, e a modo exemplificativo, O PROPIETARIO DA WEB non se fai responsable das actuacións de terceiros que vulneren dereitos de propiedade intelectual e industrial, secretos empresariais, dereitos de honor, á intimidade persoal e familiar e a propia imaxe, así como a normativa en materia de competencia desleal e publicidade ilícita.

 

Asi mesmo, O PROPIETARIO DA WEB declina calquera responsabilidade respecto á información que se encontre fora desta web e non sexa xestionada directamente polo noso webmaster. A función dos links que aparezan nesta web é exclusivamente a de informar ao usuario sobre a existencia de outras fontes susceptibles de ampliar os contidos que ofrece este sitio web.

 

O PROPIETARIO DA WEB non garante non se responsabiliza do funcionamento ou accesibilidade dos sitios enlazados; non suxire, invita ou recomenda a visita dos mesmos, polo que tampouco será responsable do resultado obtido. O PROPIETARIO DA WEB non se responsabiliza do establecemento de hipervínculos por parte de terceiros.

 

 

             Procedemento en caso de realización de actividades de carácter ilícito

 

 No caso de que calquera usuario ou un terceiros considere que existen feitos circunstanciais que revelen o carácter ilícito do emprego de calquera contido e/ou da realización de calquera actividade nas paxinas webs incluídas ou accesibles a través do sitio web, deberá enviar unha notificación a  O PROPIETARIO DA WEB identificándose debidamente, especificando as supostas infraccións e declarando expresamente e baixo a súa responsabilidade que a información proporcionada na notificación é exacta.

 

 Para toda cuestión litixinosa que incumba ao sitio web de O PROPIETARIO DA WEB, será de aplicación a lexislación española.

 

 

             Publicacións

 

 A información administrativa facilitada a través deste sitio web non substitúe a publicidade legal das leis, normativa, plans, disposicións xerais e actos que teñan que ser publicados formalmente nos diarios oficiais das administracións públicas, que constitúen o único instrumento que da fé da súa autenticidade e contido. A información disposta neste sitio web debe entenderse como unha guía sen propósito de validez legal.

Politica de privacidade

Aviso Legal

Copyright © 2021 Tódolos dereitos reservados por Xisco Feijoó